Remembrances

 

Remembrances

April 20, 2017

Homage to a Teacher: Pholhane’s Biography

Tibetan Studies at IU – A Tribute to Elliot Sperling ༄༅།། ཨིན་ཌི་ཡ་ན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པ་སྟེ། ཨེ་ལིའོ་ཊི་ སྤེར་ལིང་མཆོག་ལ་ཡི་རངས་རྗེས་དྲན་ཞིག
April 6, 2017

Elliot Sperling

One of the world’s leading historians of Tibet and Tibet-China relations, a MacArthur Fellow, and a relentless advocate for human rights, Elliot Sperling is retiring from […]
February 20, 2017

For Elliot from a friend

It is with a profound sense of disbelief that I try to come to terms with the fact that Elliot is no more. Elliot, no one […]
February 14, 2017

Remembering my Teacher

Perhaps the last thing that a student wants to do is write knowing that one’s teacher will not be there to read it. Everyone who has […]
February 8, 2017

Personal Reflections on a Public Loss

It is hard to think of Professor Elliot Sperling’s death as anything other than a colossal tragedy. He was only 66 and he exuded life, health […]
February 7, 2017

Song for Elliot: The Universe’s Gifted Son’s Return

We must let you go Though we’re filled with sadness We must stay behind In this world of madness and lies Our lives may go on […]
February 6, 2017

Tibetologist and Sinologist Elliot Sperling on Chinese People’s Understanding of Tibet, Tibetan Buddhism and the Tibet Issue

The sudden death of the renowned Tibetologist Elliot Sperling represents a loss that is difficult to put into words. On February 1, I wrote on Twitter […]
February 5, 2017

མཁས་དབང་ཨེ་ལིའོ་ཊི་སྤེས་ལིང་མཆོག་ལ་ཕུལ་བ།

ངེད་ཅག་ཁྱམ་པོའི་ཁྱུ་ཚོགས་ཐག་རིང་གི་ཡུལ་ན། བརྩེ་བའི་སེམས་གཅོང་ངལ་དུབ་ཉིན་དང་མཚན་བཏུད་ཀྱང། འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་བཀའ་ལ་ལྡོག་ཐབས་ནི་མི་འདུག འཚོ་བའི་ངར་སྐད་ཁྲོད་དུ་མདུན་སྐྱོད་འདི་བྱེད་སྐབས། སྐུ་ཉིད་མཉམ་དུ་མེད་པའི་ཡིད་སེམས་གཉིས་སྐྱོ་ཡང། འཁོར་བའི་སྣ་ཐག་འདི་ལ་གཡོལ་ཐབས་ནི་མི་འདུག དེ་རིང་འུ་ཅག་རྡ་སའི་རི་རྩེ་འདིར་བསྡུས་ནས། དམ་པ་ཁྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དྲན་རྟེན་གྱི་འདུ་འཛོམས། ནམ་མཁའ་སྔོན་པོའི་སྟེང་གི་སྐར་ཚོགས་ལྟར་མིན་ཡང། ཁྱེད་ཉིད་དྲན་པའི་གདུང་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡི་རྦ་རླབས། ཕྱོགས་བཞིར་གཡོ་བའི་ཤུགས་སྒྲ་ན་བུན་བཞིན་འཁྱམ་ནས། རྡོ་ལ་རྡར་གྱི་རི་རྩེར་སྐད་ཅིག་ལ་བཞུད་སོང། འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དེ་ནས་མིག་བལྟ་ཞིག་གནང་རོགས། ངེད་ཅག་བོད་མིའི་ལས་དབང་རླུང་རྟ་ཡི་སྐྱོད་ཕྱོགས། ཁྱེད་དང་ཁྱེད་འདྲ་མཁས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་རྟེན་ཡང། ཁྱེད་ནི་མི་རྟག་སྒྱུ་མའི་གར་འཁྲབ་ནས་བུད་དེ། འུ་ཅག་ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་རྒྱ་ལམ་གྱི་འགྲུལ་བ། གར་འགྲོ་ཆ་མེད་ངང་ནས་ཡུད་ཙམ་རེ་ལུས་ཀྱང། རི་རྩེ་མཐོན་པོའི་འབྲོང་བཞིན་དཔའ་ངར་ཞིག་སྐྱེས་ནས། རང་དབང་གཞུང་ལམ་ཆེན་མོར་མདུན་སྐྱོད་ནི་ལོས་བྱེད། གཤིན་རྗེའི་ཕོ་ཉའི་མི་རྟག་དྲན་སྐུལ་ལ་རྟེན་ནས། ལན་ཅིག་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་མི་ཚེ་འདིར་མེད་ཀྱང། ཕྱི་མ་བསྐྱར་དུ་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཕུལ་ལོ།
February 5, 2017

ལོ 113 ལ་བཞུགས་དགོས་པའི་མི་དེ་ཁྱེད་ཡིན།

དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཨི་ལའོཌ་སྤིར་ལེང (Elliot Sperling) མཆོག་བཞུད་པ་སྔ་སོང་ཨང་། མགོ་སེར་ནང་གི་ཀླད་དམར་ཁོང་། བོད་སྐད་བཤད་ན་བོད་པ་འདྲ་བོ། རྒྱ་སྐད་བཤད་ན་རྒྱ་མི་འདྲ་བོ། བལྟས་ཚོད་ལ་ཡུ་གུར་བ་ཞིག་གི་གཡའ་ཡོད་ལ། གོམ་པ་རྒྱག་སྟངས་དེ་ཡང་ཧོར་གྱི་དཔའ་རྟུལ་ཞིག་ལ་འདྲ་སེ་ཡོད། བཤད་ས་ནས་ཁ་མགྱོགས། བྲིས་ས་ནས་ལག་མགྱོགས། ལག་པ་གཡོན་ལག་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཆོས་ལུགས་ཤིག་གི་རྗེས་འཇུག་མིན་མོད། བླ་མ་ཞིག་གི་སློབ་མ་ཡིན་ཟེར། དེ་ཚོ་སྐད་ཆ་ཐེ་བ་རེད། དུངས་ཞེན་མིན—མྱི་གཞིའི་སྙིང་སྟོབས་ནས་བཤད་ན། ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་ལ་བཞུགས་དགོས་པའི་མི་དེ་ཁྱེད་ཡིན། དད་པ་མིན—བོད་རང་བཙན་འཐབ་བྱུས་ནས་བཤད་ན། སྐུ་གཤེགས་ཀྱང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ལ་གསང་རྒྱ་བྱ་དགོས་པའི་མི་དེ་ཁྱེད་ཡིན། དགྲ་ལས་གཉེན་གྱིས་རེ་བའི་ཐོག་ལ་ཆུ་འཁྱག་བླུགས་ཀྱང་། ཁྱེད་ཀྱི་སྒམ་ཚུགས་འཆོལ་མ་མྱོང་། མྱི་གཞི་འགྱུར་མ་མྱོང་། མགོ་རྔ་མེད་པ་འཆི་བ་རེད་དེ། ཤི་ན་ཡང་གྱོང་མེད་མཁན་ཚོར་གསོན་ཤུགས་སྩོལ་ཅིང་། གཅེས་ནོར་དག་གི་སྙིང་ལ་འཇབ། ང་ནག་འཐོམ་མེར་གཏོང་མཁན་ངོ་མ་བོ་འདི་ཡིན། […]