Homage to a Teacher: Pholhane’s Biography

Homage to a Teacher: Pholhane’s Biography

Tibetan Studies at IU – A Tribute to Elliot Sperling
༄༅།། ཨིན་ཌི་ཡ་ན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པ་སྟེ། ཨེ་ལིའོ་ཊི་ སྤེར་ལིང་མཆོག་ལ་ཡི་རངས་རྗེས་དྲན་ཞིག